Sunday, May 31, 2009

(GotD) Navara, D. vs. Ivanchuk, V., Cez Trophy Rapid, 2009.05.22


No comments: